میگرن در کودکان

بوسیله گزارش ایسنا، این عارضه یک مصیبت پیچیده و زیست شناختی با مولفه های ژنتیکی پرعضله است. در حقیقت حدود ۷۰ درصد کودکان و نوجوانانی…